Egzamin ósmoklasisty

  

To pierwszy egzamin takiego typu, dlatego budzi tak wiele kontrowersji. Formuła egzaminu jest nieco podobna do gimnazjalnego, choć znajdują się też inne, nowe elementy.

Na co należy zwrócić uwagę przy egzaminie ósmoklasisty ?

Egzaminacyjna w swoim Informatorze:

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.
Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się:
• zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami
• zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji
• zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

Bardzo ważnym elementem na tym egzaminie jest znajomość lektur obowiązkowych i umiejętność pisania własnych tekstów. Z nich bowiem można uzyskać 20 na 38 pkt. Warto zatem trenować pisanie poszczególnych form wypowiedzi.