Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod i narzędzi z zakresu różnych form arteterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym ukierunkowanej na stymulowanie jego dyspozycji i sfer rozwoju.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne arteterapii.
2. Organizacja zajęć z arteterapii w przedszkolu.
3. Przegląd narzędzi, pomocy i materiałów wykorzystywanych w arteterapii przedszkolnej.
4. Zastosowanie metod i form arteterapii ukierunkowanej na stymulowanie poszczególnych dyspozycji i sfer rozwoju przedszkolaka:
• arteterapia wizualna (oparta na technikach i multitechnikach plastycznych),
• choreo – i teatroterapia z pantomimą,
• muzykoterapia z relaksacją i wizualizacją,
• biblioterapia i artbooking,
• landart.
5. Rozwijanie kreatywności i stymulowanie twórczej ekspresji poprzez arteterapię.
6. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i edukacyjno – artystycznych wykorzystujących elementy arteterapii.

 

Bajkoterapia w przedszkolu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod, pomocy i materiałów z zakresu bajkoterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne biblioterapii.
2. Bajkoterapia i poezjoterapia jako główne metody biblioterapii.
3. Rodzaje, charakter i przeznaczenie bajek w pracy z dziećmi.
4. Organizacja zajęć z biblioterapii w przedszkolu.
5. Przegląd literatury, pomocy i materiałów wykorzystywanych w biblioterapii przedszkolnej.
6. Sposób doboru i wykorzystania utworów literackich do realizacji założonych celów edukacyjnych, wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych.
7. Powiązania bajkoterapii z innymi formami terapii artystycznej
8. Rozwijanie kreatywności i stymulowanie twórczej ekspresji przedszkolaków poprzez bajkoterapię.
9. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich tekstów, bajek, scenariuszy i konspektów zajęć z zakresu bajkoterapii.

Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod i narzędzi z zakresu różnych form twórczego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Uwarunkowania twórczej aktywności dziecka.
2. Obszary rozwoju kreatywności u dzieci.
3. Narzędzia, materiał, temat i przestrzeń jako stymulatory twórczego myślenia i działania dziecka.
4. Metody rozwijające twórcze myślenie, działanie i rozwiązywanie problemów w przedszkolu.
5. Przykłady ćwiczeń i zadań stymulujących twórczą ekspresję plastyczną, słowną, ruchową, muzyczną, konstrukcyjną i projektową.
6. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i edukacyjno – artystycznych rozwijających kreatywność dziecka.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod i narzędzi z zakresu różnych form twórczego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Uwarunkowania twórczej aktywności dziecka.
2. Obszary rozwoju kreatywności u dzieci.
3. Narzędzia, materiał, temat i przestrzeń jako stymulatory twórczego myślenia i działania dziecka.
4. Metody rozwijające twórcze myślenie, działanie i rozwiązywanie problemów w przedszkolu.
5. Przykłady ćwiczeń i zadań stymulujących twórczą ekspresję plastyczną, słowną, ruchową, muzyczną, konstrukcyjną i projektową.
6. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i edukacyjno – artystycznych rozwijających kreatywność dziecka.

Nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków

Celem szkolenia jest zaprezentowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami w funkcjonowaniu podopiecznych w przedszkolu, przejawiających się w postawach wycofujących i nieśmiałych lub w zachowaniach nadpobudliwych i agresywnych.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Zachowania niepożądane a potrzeby psychospołeczne i ich deprywacja.
2. Metody i narzędzia stymulujące emocjonalny i społeczny rozwój dzieci.
3. Podejmowanie działań ukierunkowanych na kompensację braków i terapię nieprawidłowości obecnych w funkcjonowaniu dziecka w placówce.
4. Organizowanie zajęć opartych na zabawach, grach oraz ćwiczeniach z zakresu pedagogiki zabawy, komunikacji i integracji, relaksacji oraz arteterapii, podnoszących samoocenę i wspomagających samoakceptację oraz adaptację w grupie oraz eliminowanie zachowań agresywnych.
5. Eksponowanie i nagradzanie postępów i osiągnięć.

Dyrektor przedszkola jako lider, coach i menedżer 

Celem szkolenia jest rozwinięcie najważniejszych kompetencji zawodowych i osobistych dyrektora z zakresu zarządzania placówką i jej kadrą oraz rozwoju i promowania przedszkola poprzez realizację działań wewnętrznych oraz podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Style zarządzania w kierowaniu kadrą placówki.
2. Kompetencje i budowanie autorytetu szefa.
3. Umiejętne i efektywne delegowanie zadań.
4. Ocena i samoocena potencjału i osiągnięć pracowników.
5. Opracowywanie konkurencyjnej oferty przedszkola.
6. Planowanie i wdrażanie innowacji i projektów w przedszkolu.
7. Wykorzystanie kadrowych, materialnych i organizacyjnych zasobów placówki.
8. Integrowanie zespołu pracowniczego.
9. Stymulowanie kadry do kreatywnego myślenia i działania.
10. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu przedszkola.
11. Sposoby motywowania i nagradzania pracowników.
12. Budowanie pozytywnych relacji i współpracy z rodzicami.
13. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania placówki.
14. Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
15. Pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
16. Eksponowanie jakości, kierowanie wizerunku i promocja przedszkola.

Warsztat składa się z trzech bloków: sztuki rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji oraz perswazji i podświadomego wpływu na rozmówcę. Pozwala zapoznać się z sekretami języka podświadomości, dowiedzieć się jak bardzo istotny w kontaktach z rodzicami jest dobór słów i formułowanie zdań ale też przekonuje, że istnieje drugi, nieznany język, którego używa nasza podświadomość.

 

Dla kogo:

dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się w jakim stylu komunikują się z innymi, dla każdego, kto chce poznać sztukę rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, perswazji

Cele:

odkrywanie własnych wzorów zachowań interpersonalnych w odniesieniu do rodziców, doskonalenie umiejętności bezpośredniej, uczciwej i otwartej komunikacji z rodzicem, nauka technik perswazji czyli języka wpływu.

Elastyczna forma:

Work-Shop – warsztat- wprowadzanie technik, które najpierw są doświadczane, a potem wyjaśniane, nauka poprzez osobiste doświadczenia, ćwiczenia dające  okazje spojrzenia na sposób w jaki odnosimy do rodziców, przyjazny nastrój, dyskusje moderowane.

Ceny za szkolenia konsultowane są indywidualnie

Każde ze szkoleń przewidziane zostało na 8 godzin. Czas ten jednak może zostać dostosowany do potrzeb jednostki. Widzimy możliwość wydłużenia szkoleń, jak i skrócenia treści .

Aby zapisać się na szkolenie

tu możemy dodać jakieś informacje, instrukcję

8 + 8 =